Luottamus ja motivaatio – keskeisiä tekijöitä digialan ammattilaisille yrityksissä pysymiseen

November 18, 2020

Korona on kiihdyttänyt digitalisaatiota, ja verkkokauppojen kasvua. Myös kilpailu kovista digiajan osaajista käy kuumana. Monella liiketoiminta-alalla verkkokauppojen myynnit kasvavat kovaa vauhtia, ja vauhdissa mukana pysymiseen tarvitaankin paljon digialan ammattilaisia. Parhaillaan mekin Henrico Digitalissa autamme omia asiakkaitamme löytämään mm. Service Designereitä, Hakukonemarkkinoinnin asiantuntijoita, Verkkokauppojen sisällöntuottajia, sekä Front end devaajia. Moni yritys on parhaillaan miettimässä miten näitä digiammattilaisia saa houkuteltua omiin yrityksiinsä ja vielä enemmänkin, miten heidät saa pysymään ja viihtymään.

Keskeisiä tekijöitä digiammattilaisille ovat mm. mielenkiintoiset työtehtävät, ammattimaiset työkalut, kehitysmahdollisuudet, työpaikan kulttuuri, ammattimaiset työkaverit, sekä oikean kokoinen palkkakompensaatio.

Yhä enemmissä määrin työssä viihtyvyyteen vaikuttavat myös jatkossa luottamuksen ilmapiiri, sekä sisäisten motivaatiotekijöiden korostaminen. Tekoälyteknologioilla pystymme automatisoimaan paljon, mutta edelleen jokainen yritys tarvitsee myös ammattimaisia ihmisiä ratkomaan asiakkaiden ongelmia. Keskeisintä menestyvän yrityksen onnistumiselle onkin hyvät osaajat oman yrityksen verkkokauppojen tuotteisen ja palveluiden myynnissä. Myyntiä, ja tulosta aikaan saavissa hyvissä osaajissa korostuu kaksi tunteisiin menevää asiaa; luottamus ja motivaatio. Kun positiivisuus ja oikeanlaiset tunteet ovat mukana verkkomyynnissä, syntyy tuloksia.

Näitä osa-alueita pystytään kehittämään ihmisläheisellä johtamistyylillä. Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hankkeen mukaan yksi suomalaisten esimiesten ja johtajien kehityskohteista on juuri ihmisläheisempi johtaminen.

Esimies ei voi mennäkään kovin metsään, jos hän panostaa omaa työaikaansa luottamuksen rakentamiseen omien työntekijöidensä kanssa, sekä omien työntekijöidensä työmotivaation parantamiseen. Luottamus ja motivaatio herättävät positiivisia tunteita ja positiivinen tunne herättää positiivista toimintaa.

Yleensä luottamus syntyy hitaasti ajan kanssa vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa, jonka takia siihen on syytä panostaa pitkäjänteisesti. 

Panostamalla omaa aikaansa hyvän luottamuksen rakentamiseen työntekijöiden kanssa, kehitetään samalla myös yrityksen liiketoimintaa. Hyvä luottamus on nimittäin suoraan yhdistettävissä myös työntekijöiden tuottavuuteen ja tuloksentekoon, sekä työssä viihtyvyyteen.

Luottamus on tärkeä elementti työyhteisöjen hyvinvoinnin ja yhteistyön rakentamisessa. Se onkin menestyvän yrityksen keskeinen tekijä. Luottamus rakentaa myös psykologista turvallisuutta, ja senkin takia luottamus on yrityksen kannalta tärkeää.

Luottamus työpaikoilla edistää myös työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä. Kun työntekijät kokevat luottamusta esimiehen suunnalta, he keskustelevat enemmän avoimesti, kuuntelevat enemmän ja ottavat toisensa huomioon, sekä arvostavat enemmän toisiansa ja esimiestä. 

Hyvä luottamus lisää vastuullisuutta työpaikoilla. Luottamus mahdollistaa myös hyvän työilmapiirin rakentamisen, tehokkaan tiedon kulun, sekä uusien asioiden oppimisen. Luottamus auttaa myös kohtaamaan paremmin muutoksia työpaikoilla ja työtehtävissä.

Keskeisiä osa-alueita luottamuksen rakentamisessa ovat myös oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu. Esimiehen onkin tärkeä kohdella kaikkia tiiminsä jäseniä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. On myös hyvä muistaa, että lähtökohtaisesti jokainen haluaa olla luottamuksen arvoinen.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hankkeen luottamuskyselyn mukaan 74 % vastanneista suomalaisista työntekijöistä luottaa esimieheensä. Kun taas 94 % esimiehistä luottaa työntekijöihinsä. 

Luvut ovat hienon korkeita, mutta on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että kyselyn mukaan työntekijät luottavat vähemmän esimiehiinsä kuin esimiehet työntekijöihinsä. Luottamuksen rakentamisen tärkeyttä ei voikaan siis korostaa liikaa.

Yritysten tehokkaaseen toimintaan ja tuottavuuteen vaikuttaa paljolti myös se, kuinka motivoituneita työntekijöitä yrityksissä työskentelee. Työntekijöiden hyvä motivaatio vaikuttaa myös työtyytyväisyyteen (henkilöstökokemus) ja sitä kautta myös yritysten asiakkaiden tyytyväisyyteen.

Onkin siis ensiarvoisen tärkeää panostaa työntekijöiden motivaatioon vaikuttaviin tekijöihin. Työmotivaatioon vaikuttavat monet eri tekijät, sekä työn ominaispiireet ja työntekijän omat ominaisuudet.

Tärkeitä ominaisuuksia työmotivaation osalta ovat mm. työntekijöiden oma asenne töitänsä kohtaan, omat kiinnostuksen kohteet, halu kehittyä ja ammatillinen itsetuntemus.

Myös arvot liittyvät useasti työmotivaation rakentumiseen. Onkin tärkeää, että työntekijät kokevat yritysten arvot omikseen, ja että he pystyvät toimimaan niiden pohjilta.

Ihmisen motivaatio rakentuu ulkoisesta- ja sisäisestä motivaatiosta

Ulkoinen motivaatio rakentuu palkitsemisen, palkkioiden ja tunnusten voimalla. Sen vaikutus on yleensä kestoltaan lyhytaikaista. Toki kilpailukykyinen palkkaus on tärkeää ja se kertoo osittain arvostuksesta, mutta palkka ei saa olla motivoinnin päätekijä. 

Sisäinen motivaatio taasen kumpuaa ihmisen sisältä, jonka ydinkäsitteenä voidaan pitää omaehtoisuutta. 

Sisäisesti motivoitunut ihminen nauttii työntekemisestä itsestään tai arvostamansa tavoitteen saavuttamisen ajatuksesta. Sisäinen motivaatio on yleensä pitkäkestoista. 

Tämän takia onkin johtamisessa tärkeää keskittyä sisäisen motivaation kasvattamiseen mm. työntekijöiden omien vahvuuksiensa tunnistamiseen ja niiden kehittämiseen.

Johtajien tuleekin omaksua uusia toimintatapoja, sekä soveltaa menetelmiä alati muuttuvassa ympäristössä, vastatakseen kovaan kilpailuun, sekä parantaakseen työntekijöiden luottamusta ja motivaatiota.

How can we help? Please get in touch, we are excited to hear from you!

Related Articles

Freelancer: Projektipäällikkö

Etsimme kumppanillemme kokenutta freelance-projektipäällikköä CRM-migraatioprojektiin. Kyseessä 2 vuoden mittainen projekti 100% työajalla. Osaamisvaatimukset:  vahvat näytöt isoista muutos- ja migraatioprojektien läpiviennistä (uusien työtapojen kehittäminen ja...

Digital Marketing Strategist – Fonecta

Fonectan tehtävä on ollut auttaa suomalaisia yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa jo 20 vuotta. Sanalla sanoen siis menestymään. Tunnemme yritykset ja niiden tarpeet kokoon, toimialaan tai paikkakuntaan katsomatta. Etsimme nyt digitaalisen mainonnan tiimiimme...

Data Engineer – Väre

Väre on uuden ajan valtakunnallinen energiapalveluyhtiö. Toimintamme ytimessä on proaktiivinen kumppanuus sekä asiakaslähtöisten palveluiden ripeä ja kustannustehokas kehittäminen. Sähköä voit ostaa mistä vaan, mutta me Väreellä olemme mukana palvelubisneksessä....